Regulamin

Każdego Użytkownika wykorzystującego w jakikolwiek sposób witrynę znajdującą się pod adresem instamarketing.pl, blog.instamarketing.pl oraz instavip.pl dotyczy aktualnie obowiązujący regulamin.


§1 Postanowienia wstępne

1. Platforma Usługowa InstamMarketing oraz InstaVIP, dostępna pod adresem internetowym instamarketing.pl oraz instavip.pl, prowadzona jest przez firmę PROSTY MARKETING Paweł Sikora wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. NIP 7431848626, REGON 367057702.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Platformy Usługowej i określa zasady korzystania z Platformy Usługowej oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Platformy.

 

§2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Platformy, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PROSTY MARKETING Paweł Sikora, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. NIP 7431848626, REGON 367057702.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Platforma – platforma usługowa (sklep internetowy) prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.instamarketing.pl oraz www.instavip.pl.

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Platformy), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Platformie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wyranie Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Produkt – rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy Usługowej. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

12. Polityka Prywatności – zasady administrowania danymi.

 

§3 Kontakt

1. Adres Sprzedawcy: Skoroszewska 5/86, 02-495 Warszawa

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@prostymarketing.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 608 597 031

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00

 

§4 Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

- urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

- włączona obsługa plików cookies.

 

§5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Platformy nie wymaga zakładania Konta użytkownika w platformie. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Platformy możliwe jest przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

3. Ceny podane w Platformie są podane w polskich złotych i prezentują wartości netto. Wartości z doliczonym podatkiem VAT posiadają odpowiednie oznaczenie.

 

§6 Zakres usług

1. Złożenie Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży oferowanych Usług ze Sprzedawcą.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zamówienia lub za nie wykonanie Usługi jeżeli wynika ono z winy Klienta (np. wadliwy, niedziałający adres URL)

3. Cena Usługi stanowi cenę brutto (z doliczonym podatkiem VAT w wysokości 23%).

4. Sprzedawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kampanii reklamowej w sposób staranny.

5. Podany czas realizacji Usługi jest czasem przybliżonym i nie może stanowić podstawy do składania przez Klienta reklamacji.

6. Kampanię reklamową uważa się za zakończoną po uzyskaniu określonej ilość obejrzeń(wyświetleń), ilości like, ilości komentarzy, ilości subskrypcji, ilości fanów, ilośc followersów, określonego czasu realizacji usługi w zależności od rodzaju Usługi.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w przypadku korzystania przez Klienta z Usług innych podmiotów.

8.Administrator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Klientów wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków organizacyjnych i technicznych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem zgodnie z prowadzoną polityką prywatności.

9. Dokonanie zakupu Usługi przez Klienta jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży.

10. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi.

11. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym osobom lub podmiotom dla celów marketingowych.

 

§7 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące działania Platformy Internetowej oraz Usług świadczonych przez Sprzedawcę winny być zgłaszane na wskazany w par. 3 adres Sprzedającego.

2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

 

§8 Zwroty

1. Zgodnie z art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2017 roku.

2. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O zakresie dokonanych zmian Klient zostanie poinformowany przez umieszenie informacji w Platformie Internetowej oraz przesłanie jej drogą mailową.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa przez Klientów Platformy, w szczególności dotyczy to praw autorskich i praw pokrewnych.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

5. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.